SOL·LICITUD D'AJORNAMENT DE DEUTES, DERIVATS
D'UNA LIQUIDACIÓ ADMINISTRATIVA, PER TERMINI DE
FINS A UN ANY
ARTICLE 38.1 DE LA LLEI 29/1987, DE 18 DE DESEMBRE
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
 
 
 
 
MODEL
MODELO
   
 731
 
PÀG. / PÁG.     1 
 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDAS, DERIVADAS
DE UNA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA, POR PLAZO DE
HASTA UN AÑO
ARTÍCULO 38.1 DE LA LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
 

 
CODI TERRITORIAL
COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR
ÓRGANO GESTOR
 
DEPT. DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DEPT. DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
A
 
 
 
 

 NIF / NIF
 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
B
 NIF / NIF
 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
C
 NIF / NIF
 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
MUNICIPI / MUNICIPIO
 
PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
CP / C.P.
 
 
 
        SI NO OMPLIU ESTE APARTAT, NOTIFIQUEU A:
      SI NO RELLENA ESTE APARTADO, NOTIFICAR A:
    SOL·LICITANT/SOLICITANTE
    REPRESENTANT/ REPRESENTANTE

 
 
D
NÚM. DE LA LIQUIDACIÓ
Nº DE LA LIQUIDACIÓN
VENCIMENT DEL PERÍODE VOLUNTARI
VENCIMIENTO DEL PERIODO VOLUNTARIO
IMPORT A INGRESAR
IMPORTE A INGRESAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOL·LICITUD D'AJORNAMENT DE DEUTES, DERIVATS
D'UNA LIQUIDACIÓ ADMINISTRATIVA, PER TERMINI DE
FINS A UN ANY
ARTICLE 38.1 DE LA LLEI 29/1987, DE 18 DE DESEMBRE
IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
   
 
 
 
MODEL
MODELO
   
 731
 
PÀG. / PÁG.     2 
 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEUDAS, DERIVADAS
DE UNA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA, POR PLAZO DE
HASTA UN AÑO
ARTÍCULO 38.1 DE LA LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
 


 
E
 
 
1.- EN ESTA ADMINISTRACIÓ ES VA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A L'HERÈNCIA DE
LA DEFUNCIÓ DEL QUAL/DE LA QUAL ES VA PRODUIR A   EL DIA
, PERQUÈ S'EFECTUARA LA LIQUIDACIÓ RELATIVA A L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS. A LA MENCIONADA DOCUMENTACIÓ SE LI VA
ASSIGNAR EL NÚMERO D'EXPEDIENT SEGÜENT:
2.- EN DATA   SE HA NOTIFICAT LA LIQUIDACIÓ NÚMERO
PER IMPORT   DE EUROS.
3.- EN EL PRESENT CAS CONCORREN LES CONDICIONS SEGÜENTS:
A) LA SOL·LICITUD ES PRESENTA ABANS D'EXPIRAR EL TERMINI REGLAMENTARI DE PAGAMENT.
B) QUE NO HI HA INVENTARIAT ENTRE ELS BÉNS DEL CAUSANT EFECTIU O BÉNS DE FÀCIL REALITZACIÓ SUFICIENTS PER AL PAGAMENT DE LES QUOTES LIQUIDADES.
 
4- EN EL CAS DE NO REUNIR ELS REQUISITS ESTABLITS PER A LA CONCESSIÓ DEL PRESENT FRACCIONAMENT, SUBSIDIÀRIAMENT SOL·LICITA L'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 65 DE LA LLEI 58/2003, DE 17 DE DESEMBRE, GENERAL TRIBUTÀRIA, I LA SEUA NORMATIVA REGLAMENTÀRIA DE DESPLEGAMENT.
 
SI        NO   
 
 
1.- ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN FUE PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENE A LA HERENCIA DE
CUYO FALLECIMIENTO SE PRODUJO   EN EL DÍA
, PARA QUE SE EFECTUASE LA LIQUIDACIÓN RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. A LA MENCIONADA DOCUMENTACIÓN
SE LE ASIGNÓ EL SIGUIENTE NÚMERO DE EXPEDIENTE:
2.- EN FECHA   SE HA NOTIFICADO LA LIQUIDACIÓN NÚMERO
POR IMPORTE   DE EUROS.
3.- EN EL PRESENTE CASO CONCURREN LAS CONDICIONES SIGUIENTES:
A) LA SOCILITUD SE PRESENTA ANTES DE EXPIRAR EL PLAZO REGLAMENTARIO DE PAGO.
B) QUE NO EXISTE INVENTARIADO ENTRE LOS BIENES DEL CAUSANTE EFECTIVO O BIENES DE FÁCIL REALIZACIÓN SUFICIENTES PARA EL ABONO DE LAS CUOTAS LIQUIDADAS.
 
4.- EN EL SUPUESTO DE NO REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA CONCESIÓN DEL PRESENTE FRACCIONAMIENTO, SUBSIDIARIAMENTE SOLICITA EL APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, Y SU NORMATIVA REGLAMENTARIA DE DESARROLLO.
 
SI        NO   
 

 

 
 
F
 
1
      NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓ / NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓN
     
      QUANTITAT A AJORNAR / CANTIDAD A APLAZAR
     
      DATA VENCIMENT / FECHA VENCIMIENTO
     
 
 
2
      NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓ / NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓN
     
 
      QUANTITAT A AJORNAR / CANTIDAD A APLAZAR
     
      DATA VENCIMENT / FECHA VENCIMIENTO
     
 
3
      NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓ / NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓN
     
      QUANTITAT A AJORNAR / CANTIDAD A APLAZAR
     
      DATA VENCIMENT / FECHA VENCIMIENTO
     
 
 
4
      NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓ / NÚMERO DE LA LIQUIDACIÓN
           
 
      QUANTITAT A AJORNAR / CANTIDAD A APLAZAR
     
      DATA VENCIMENT / FECHA VENCIMIENTO
     

     
 
G
 
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA:
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

   FOTOCÒPIA DE LA LIQUIDACIÓ ADMINISTRATIVA.
   FOTOCOPIA DE LA LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA.
   ELS DOCUMENTS QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓ EN ELS TERMES DE L'ARTICLE 46 DE LA LLEI 58/2003, DE 17 DE DESEMBRE, GENERAL TRIBUTÀRIA.
   LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA REPRESENTACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.

 
 

 
H
 
DATA I FIRMA
 
FECHA Y FIRMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FIRMAT/FIRMADO     

 
 
 
 

 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd
 
 
 

 
 
 
 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE PER A PAGAMENT AJORNAT
O FRACCIONATS DELS DEUTES DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA PARA PAGO APLAZADO
O FRACCIONADO DE LAS DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO DE LA GENERALITAT
 

 
 
 
Referència de l'ordre de domiciliació / Referencia de la orden de domiciliación /
Mandate reference:
 
 
 
Per a omplir per l'òrgan competent per a concedir l'ajornament o fraccionament / A cumplimentar por el órgano competente para conceder el aplazamiento/fraccionamiento / To be completed by the competent body for the postponement or fractionation
 
 
Identificador del creditor / Identificador del acreedor / Creditor identifier:
 
ES54216S4611001A
 
 
Nom del creditor / Nombre del acreedor / Creditor's name:
 
GENERALITAT VALENCIANA
 
Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic
 
 
Adreça / Dirección / Address:
 
 
 
Codi postal - població-província / Código postal -población-provincia / Postal code - city-town
 
 
 
Comunitat Autònoma / Comunidad Autónoma
 
COMUNITAT VALENCIANA
 
 
País / Country
 
 

 
 
Per mitjà de la firma d'esta orde de domiciliació, s'autoritza la Generalitat a enviar instruccions a l'entitat financera del deutor perquè efectue càrrecs en el seu compte i a l'entitat financera per a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions de la Generalitat. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa entitat, sense perjuí dels efectes del reemborsament quant al bon fi de l'ajornament o fraccionament. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les huit setmanes que seguixen a la data de càrrec en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, se autoriza a la Generalitat a enviar instrucciones a la entidad financiera del deudor para que efectúe adeudos en su cuenta y a la entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Generalitat. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma, sin perjuicio de los efectos de dicho reembolso en cuanto al buen fin del aplazamiento o fraccionamiento. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
 
By signing this mandate form, you authorise the Generalitat to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Generalitat. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank, without prejudice to the effects of such refund on the good end of the postponement or fractionation. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.
 

 
 
 
Nom del deutor / Nombre del deudor / Debtor's name:
 
 
 
NIF del deutor / NIF del deudor / Debtor's NIF:
 
 
 
Adreça del deutor / Dirección del deudor / Address of
the debtor:
 
 
 
Codi postal - població-província / Código postal -
población-provincia / Postal code - city-town
 
 
 
País del deutor / País del deudor / Country of the
debtor
 
 
 
Codi BIC de l'entitat (pot contindre 8 o 11 posicions) /
Código BIC de la entidad (puede contener 8 u 11
posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
 
 
 
Número de compte - IBAN / Número de cuenta - IBAN
/ Account number - IBAN
 
E
S

 
 
Tipus de pagament / Tipo de pago / Type of payment
 
Pagament recurrent / Pago recurrente / Recurrent payment
 
 
 
Pagament únic / Pago único / One-off payment
 
 
 
 
 
Localitat de la firma, data i firma del deutor / Localidad de firma, fecha y firma del deudor / Location in which you are signing, date and signature of the debtor: