SOL·LICITUD D'AJORNAMENT
D'AUTOLIQUIDACIONS/LIQUIDACIONS EN CAS DE
TRANSMISSIÓ D'EMPRESES INDIVIDUALS I DE
L'HABITATGE HABITUAL
ART 39 LLEI 29/1987, DE 18 DE DESEMBRE DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I
DONACIONS
 
 
 
 
MODEL
MODELO
   
 736
 
PÀG. / PÁG.     1 
 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO
DE AUTOLIQUIDACIONES/LIQUIDACIONES EN CASO DE
TRANSMISIÓN DE EMPRESAS INDIVIDUALES Y DE
  LA VIVIENDA HABITUAL
ART 39 LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES
 

 
CODI TERRITORIAL
COD. TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR
ÓRGANO GESTOR
 
DEPT. DE RECAPTACIÓ
DEPT. DE RECAUDACIÓN 
A
 
 
 
 

 NIF / NIF
 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
EN QUALITAT DE (1) /
EN CALIDAD DE (1)
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
 
 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
B
 NIF / NIF
 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
C
 
   CAUSANT / CAUSANTE
 

 NIF / NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 DATA DE DEFUNCIÓ / FECHA DE FALLECIMIENTO
 

 
 
 
 
D
A CONSEQÜÈNCIA DE:
COMO CONSECUENCIA DE:
   LA TRANSMISSIÓ PER HERÈNCIA, LLEGAT O DONACIÓ D'UNA EMPRESA INDIVIDUAL / LA TRANSMISIÓN POR HERENCIA, LEGADO O DONACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL
 
LA TRANSMISSIÓ HEREDITÀRIA DE L'HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT / LA TRANSMISIÓN HEREDITARIA DE LA VIVIENDA HABITUAL DEL CAUSANTE
SE SOLICITA EL APLAZAMIENTO DE LAS SIGUIENTE/S AUTOLIQUIDACIONES/LIQUIDACIONES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN:
NÚM. DE LA LIQUIDACIÓ
Nº DE LA LIQUIDACIÓN
VENCIMENT DEL PERÍODE VOLUNTARI
VENCIMIENTO DEL PERIODO VOLUNTARIO
IMPORT A INGRESAR
IMPORTE A INGRESAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- EN EL CAS DE NO REUNIR ELS REQUISITS ESTABLITS PER A LA CONCESSIÓ DEL PRESENT FRACCIONAMENT, SUBSIDIÀRIAMENT SOL·LICITA L'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 65 DE LA LLEI 58/2003, DE 17 DE DESEMBRE, GENERAL TRIBUTÀRIA, I LA SEUA NORMATIVA REGLAMENTÀRIA DE DESPLEGAMENT.
SI        NO   
1.- EN EL SUPUESTO DE NO REUNIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA CONCESIÓN DEL PRESENTE FRACCIONAMIENTO, SUBSIDIARIAMENTE SOLICITA EL APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, Y SU NORMATIVA REGLAMENTARIA DE DESARROLLO.
SI        NO   

 
 
   
 
 
 
E
 
A AQUEST EFECTE ES CONSTITUEIXEN LES SEGÜENTS GARANTIES / A TAL EFECTO SE CONSTITUYEN LAS SIGUIENTES GARANTÍAS
 
 AVAL D'ENTITAT DE CRÈDIT / AVAL DE ENTIDAD DE CRÉDITO
 
 AVAL DE SOCIEDAD GARANTÍA RECÍPROCA / AVAL DE SOCIETAT GARANTIA RECÍPROCA
 
 AVAL DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN / AVAL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
 
 OTRAS (4) / ALTRES (4)
 
 AVAL PERSONAL / AVAL PERSONAL
 
 HIPOTECA IMMOBILIÀRIA / HIPOTECA INMOBILIARIA
 
 
 PEÇA / PRENDA
 
 HIPOTECA MOBILIÀRIA / HIPOTECA MOBILIARIA
 
 
 DISPENSA / DISPENSA
 
 ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO / ANOTACIÓ PREVENTIVA D'EMBARGAMENT
 

 
 
   
 
 
 
F
 
DATA I FIRMA DEL SOL·LICITANT
 
FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FIRMAT/FIRMADO     

 
 
 
 

 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd

 
 
 
 

 
 
 
 
SOL·LICITUD D'AJORNAMENT D'AUTOLIQUIDACIONS/LIQUIDACIONS EN CAS DE TRANSMISSIÓ D'EMPRESES
INDIVIDUALS I DE L'HABITATGE HABITUAL
ART 39 LLEI 29/1987, DE 18 DE DESEMBRE DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS
 
 
 
 
 
     736
 
 
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE AUTOLIQUIDACIONES/LIQUIDACIONES EN CASO DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS
INDIVIDUALES Y DE LA VIVIENDA HABITUAL
ART 39 LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
 

 
 
A. Normativa aplicable:
1- Normativa:
Article 39 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions i art. 85 del Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions
Podran ajornar-se les autoliquidacions i liquidacions girades per:
a) Transmissions per herència, llegat o donació d'una empresa individual que exercisca una activitat industrial, comercial, artesanal, agrícola o professional o participacions en entitats, sempre que constituïsquen béns i drets exempts de l'Impost sobre el Patrimoni.
b) Transmissions hereditàries de l'habitatge habitual d'una persona, sempre que l'adquirent de la mateixa siga el cònjuge, ascendent, o descendent d'aquell, o bé parent col·lateral, major de seixanta-cinc anys, que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la seua defunció.
2- Condicions de l'ajornament:
- Ajornament a cinc anys sense interessos.
- Afectarà la part proporcional del deute tributari que corresponga al valor comprovat de l'empresa o de l'habitatge transmeses, en relació amb el total cabal hereditari de cadascun dels causahavents.
 
B. Requisits:
a) Que se sol·licite abans d'expirar el termini reglamentari de pagament que, per al cas de les autoliquidacions, coincideix amb el període voluntari de declaració.
Per a les liquidacions, el pagament en període voluntari haurà de fer-se en els següents terminis:
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies un i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fora hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, si aquest no fora hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
b) Que s'acompanye compromís de constituir garantia suficient que cobrisca l'import del deute principal, més un 25 per 100 d'aquesta.
La concessió definitiva de l'ajornament quedarà subordinada a la constitució de la garantia.
Vençut l'ajornament a què es refereix l'apartat anterior, podrà fraccionar-se el pagament, amb les mateixes condicions i requisits, en deu pagaments semestrals, amb el corresponent abonament de l'interés legal dels diners durant el temps de fraccionament, prèvia sol·licitud formalitzada a través del Model 737.
 
C. Documentació a aportar
- Fotocòpia de l'autoliquidació/liquidació administrativa objecte de la sol·licitud.
- Els documents que acrediten la representació en els termes de l'article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- La documentació acreditativa de les garanties oferides.
- Qualsevol document que consideren oportú per a motivar la sol·licitud.
 
D. Relació de crides
(1) Inserisca una de les següents opcions: Subjecte passiu/Representant.
(2) L'import a ajornar serà la part proporcional del deute tributari que corresponga al valor comprovat de l'empresa o de l'habitatge transmeses (V), en relació amb el total cabal hereditari (*CH) de cadascun dels causahavents, és a dir: Import a ajornar= *DT X (V/*CH)
(3) Inserisca la data en format (DD/MM/AAAA). La data no podrà resultar posterior als cinc anys següents a la fi del període reglamentari d'ingrés del deute tributari.
(4) Ratlle el requadre si, justificant que no és possible obtindre les garanties especificades o que la seua aportació compromet greument la viabilitat de l'activitat econòmica, aporta una garantia que consistisca en hipoteca, peça, fiança personal i solidària o una altra que s'estime suficient, indicant que tipus es tracta.
 
 
A. Normativa aplicable:
1- Normativa:
Artículo 39 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y art. 85 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Podrán aplazarse las autoliquidaciones y liquidaciones giradas por:
a) Transmisiones por herencia, legado o donación de una empresa individual que ejerza una actividad industrial, comercial, artesanal, agrícola o profesional o participaciones en entidades, siempre que constituyan bienes y derechos exentos del Impuesto sobre el Patrimonio.
b) Transmisiones hereditarias de la vivienda habitual de una persona, siempre que el adquirente de la misma sea el cónyuge, ascendiente, o descendiente de aquél, o bien pariente colateral, mayor de sesenta y cinco años, que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores a su fallecimiento.
2- Condiciones del aplazamiento:
- Aplazamiento a cinco años sin intereses.
- Afectará a la parte proporcional de la deuda tributaria que corresponda al valor comprobado de la empresa o de la vivienda transmitidas, en relación con el total caudal hereditario de cada uno de los causahabientes.
 
B. Requisitos:
a) Que se solicite antes de expirar el plazo reglamentario de pago que, para el caso de las autoliquidaciones, coincide con el periodo voluntario de declaración.
Para las liquidaciones, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Que se acompañe compromiso de constituir garantía suficiente que cubra el importe de la deuda principal, más un 25 por 100 de la misma.
La concesión definitiva del aplazamiento quedará subordinada a la constitución de la garantía.
Vencido el aplazamiento a que se refiere el apartado anterior, podrá fraccionarse el pago, con las mismas condiciones y requisitos, en diez pagos semestrales, con el correspondiente abono del interés legal del dinero durante el tiempo de fraccionamiento, previa solicitud formalizada a través del Modelo 737.
 
C. Documentación a aportar
- Fotocopia de la autoliquidación/liquidación administrativa objeto de la solicitud.
- Los documentos que acrediten la representación en los términos del artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
- La documentación acreditativa de las garantías ofrecidas.
- Cualquier documento que consideren oportuno para motivar la solicitud.
 
D. Relación de llamadas
(1) Inserte una de las siguientes opciones: Sujeto pasivo/Representante.
(2) El importe a aplazar será la parte proporcional de la deuda tributaria que corresponda al valor comprobado de la empresa o de la vivienda transmitidas (V), en relación con el total caudal hereditario (CH) de cada uno de los causahabientes, es decir: Importe a aplazar= DT X (V/CH)
(3) Inserte la fecha en formato (DD/MM/AAAA). La fecha no podrá resultar posterior a los cinco años siguientes al fin del periodo reglamentario de ingreso de la deuda tributaria.
(4) Tache el recuadro si, justificando que no es posible obtener las garantías especificadas o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, aporta una garantía que consista en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, indicando de que tipo se trata.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE PER A PAGAMENT AJORNAT
O FRACCIONATS DELS DEUTES DE DRET PÚBLIC DE LA GENERALITAT
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA PARA PAGO APLAZADO
O FRACCIONADO DE LAS DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO DE LA GENERALITAT
 

 
 
 
Referència de l'ordre de domiciliació / Referencia de la orden de domiciliación /
Mandate reference:
 
 
 
Per a omplir per l'òrgan competent per a concedir l'ajornament o fraccionament / A cumplimentar por el órgano competente para conceder el aplazamiento/fraccionamiento / To be completed by the competent body for the postponement or fractionation
 
 
Identificador del creditor / Identificador del acreedor / Creditor identifier:
 
ES54216S4611001A
 
 
Nom del creditor / Nombre del acreedor / Creditor's name:
 
GENERALITAT VALENCIANA
 
Conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic
 
 
Adreça / Dirección / Address:
 
 
 
Codi postal - població-província / Código postal -población-provincia / Postal code - city-town
 
 
 
Comunitat Autònoma / Comunidad Autónoma
 
COMUNITAT VALENCIANA
 
 
País / Country
 
 

 
 
Per mitjà de la firma d'esta orde de domiciliació, s'autoritza la Generalitat a enviar instruccions a l'entitat financera del deutor perquè efectue càrrecs en el seu compte i a l'entitat financera per a efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions de la Generalitat. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seua entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa entitat, sense perjuí dels efectes del reemborsament quant al bon fi de l'ajornament o fraccionament. La sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les huit setmanes que seguixen a la data de càrrec en compte. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, se autoriza a la Generalitat a enviar instrucciones a la entidad financiera del deudor para que efectúe adeudos en su cuenta y a la entidad financiera para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la Generalitat. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma, sin perjuicio de los efectos de dicho reembolso en cuanto al buen fin del aplazamiento o fraccionamiento. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
 
By signing this mandate form, you authorise the Generalitat to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Generalitat. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank, without prejudice to the effects of such refund on the good end of the postponement or fractionation. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.
 

 
 
 
Nom del deutor / Nombre del deudor / Debtor's name:
 
 
 
NIF del deutor / NIF del deudor / Debtor's NIF:
 
 
 
Adreça del deutor / Dirección del deudor / Address of
the debtor:
 
 
 
Codi postal - població-província / Código postal -
población-provincia / Postal code - city-town
 
 
 
País del deutor / País del deudor / Country of the
debtor
 
 
 
Codi BIC de l'entitat (pot contindre 8 o 11 posicions) /
Código BIC de la entidad (puede contener 8 u 11
posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)
 
 
 
Número de compte - IBAN / Número de cuenta - IBAN
/ Account number - IBAN
 
E
S

 
 
Tipus de pagament / Tipo de pago / Type of payment
 
Pagament recurrent / Pago recurrente / Recurrent payment
 
 
 
Pagament únic / Pago único / One-off payment
 
 
 
 
 
Localitat de la firma, data i firma del deutor / Localidad de firma, fecha y firma del deudor / Location in which you are signing, date and signature of the debtor: