CODI TERRITORIAL
 
ÒRGAN GESTOR

COMUNICACIÓ DE DESQUALIFICACIÓ DE VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL
 
MODELO
   
 748
 


 
A
 
 
 
 

 NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC
 

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
 C. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA
 
 ESC.
 
 PIS
 
 PTA.
 

 TELÈFON
 
 MUNICIPI
 
 PROVINCIA
 
 C.P.
 

 
 
B
 NIF
 
  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC
 

 C. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA
 
 ESC.
 
 PIS
 
 PTA.
 

 TELÈFON
 
 MUNICIPI
 
 PROVINCIA
 
 C.P.
 

 
 
C
 
QUE SÓC PROPIETARI/ÀRIA D'UNA VIVENDA DE PROTECCIÓ OFICIAL CONSTITUÏDA PER LES FINQUES RESSENYADES A CONTINUACIÓ, QUE REUNIX ELS REQUISITS LEGALS PER A LA SEUA DESQUALIFICACIÓ I QUE HE INICIAT ELS TRÀMITS ESTABLITS PER A AIXÒ.
 
 TIPUS DE FINCA
 SITUACIÓ (VIA, NÚMERO I LOCALITAT)
 REGISTRE DE LA PROPIETAT DE
 LLIBRE
 TOM
 FULL

 
D
 
 
 
SOL-LICITUD
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME SOBRE LA LIQUIDACIÓ QUE CORRESPONGA PRACTICAR EN CONCEPTE DE PÈRDUA DE L'EXEMPCIÓ RECOLLIDA EN L'ARTICLE 45.I.B.12 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L'IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURIDICS DOCUMENTATS APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1993, DE 24 DE SETEMBRE.
 
E
  LLOC, DATA I FIRMA DEL SOL-LICITANT
 
 
  A   A
 
 
 
 
 
  FIRMAT
 
 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd