SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS/RECTIFICACIÓ D'AUTOLIQUIDACIONS / SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS/RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES
 
 
MODEL / MODELO
756
 
PAG. 1
 


 
 
CODI TERRITORIAL / CÓD. TERRITORIAL
   
 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR

 
A
 
 
  1
 
 

 NIF
 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS_Y_NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
EMAIL
 
Domicili a efecte de notificacions / Domicilio a efecto de notificaciones

 CL.-PL.-AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA /  NOMBRE_DE LA VIA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
 MÒBIL / MÓVIL
 
 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 CP
 

 
 
   B   
 NIF
 
 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS_Y_NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

 CL.-PL.-AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA /  NOMBRE_DE LA VIA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
  
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MÒBIL / MÓVIL
 
 MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 CP
 

  
 
   C   
 
DADES AUTOLIQUIDACIÓ / LIQUIDACIÓ
DATOS AUTOLIQUIDACIÓN / LIQUIDACIÓN
 
 
D
 
FETS O RAONS EN QUE ES BASA LA SOL·LICITUD / HECHOS O RAZONES EN QUE SE BASA LA SOLICITUD
  
 
1) Rectificació d'autoliquidació / Rectificación de autoliquidación (120.3 LGT)
2) Duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions / Duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. (221.1.a LGT)
3) Quantitat pagada superior a l'import a ingressar resultant d'una liquidació o autoliquidació / Cantidad pagada superior al importe a ingresar resultante de una liquidación o autoliquidación. (221.1.b LGT)
4) Quantitat ingressada corresponent a deutes o sancions tributàrias prescrites / Cantidad ingresada correspondiente a deudas o sanciones tributarias prescritas. (221.1.c LGT)
 
 
E
 
SOL·LICITUD / SOLICITUD
 
IMPORT DE DEVOLUCIÓ SOL·LICITAT / IMPORTE DE DEVOLUCIÓN SOLICITADO  
 
 
TITULAR DEL COMPTE / TITULAR DE LA CUENTA
 
 
OBLIGAT TRIBUTARI / OBLIGADO TRIBUTARIO
 
REPRESENTANT LEGAL AUTORITZAT / REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO

 
 
 
    IBAN
E
S
 
 
 
 
 

             
 
    PAÍS ESTAT DEL COMPTE / PAÍS ESTADO DE LA CUENTA
   

 
    IBAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
F
   LLOC, DATA I FIRMA DEL SOL·LICITANT /  LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE
  
 
  EN   A
 
 FIRMAT / FIRMADO
 
 
         
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd / De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: atv.gva.es/pd