AUTOLIQUIDACIÓ FIANCES PER ARRENDAMENTS URBANS EN
RÈGIM DE CONCERT
DECRET 333/1995, DE 3 DE NOVEMBRE (DOGV núm. 2.622 DE 9/11/95)
 
MODEL
MODELO
   
 805
 
AUTOLIQUIDACIÓN FIANZAS POR ARRENDAMIENTOS
URBANOS EN RÉGIMEN DE CONCIERTO
DECRETO 333/1995, DE 3 DE NOVIEMBRE (D.O.G.V. Nº 2.622 DE 9/11/95)
 

 
EXERCICI / EJERCICIO
 1r SEMESTRE / 1º SEMESTRE
 
  2n SEMESTRE / 2º SEMESTRE

 
 
CONCERT NÚMERO /  CONCIERTO NÚMERO


 
A
 
 
 
 

 NIF / NIF
 
  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
  ESC.
 
  PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
 
 NIF / NIF
 
  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 
 CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
 

 C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
 NÚM.
 
 LLETRA / LETRA
 
 ESC.
 
 PIS / PISO
 
 PTA.
 

 TELÈFON / TELÉFONO
 
   MUNICIPI / MUNICIPIO
 
 PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
  CP / C.P.
 

 
B
  IMPORT DE LES FIANCES INCLOSES EN L'ÚLTIMA DECLARACIÓ / IMPORTE DE LAS FIANZAS INCLUIDAS EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN
(1)
   DURANT EL PERÍODE NO HI HA HAGUT ALTERACIÓ / DURANTE EL PERIODO NO HA HABIDO ALTERACIÓN
 
 
   EN ACABAR EL PERÍODE HI HA HAGUT AUGMENT DE FIANCES / AL FINALIZAR EL PERIODO HA HABIDO AUMENTO DE FIANZAS
(2)
   EN ACABAR EL PERÍODEHI HA HAGUT DISMINUCIÓ DE FIANCES (DEVOLUC.+ IMPAGATS JUSTIFIC.) /   AL FINALIZAR EL PERIODO HA HABIDO DISMINUCIÓN DE FIANZAS (DEVOLUC.+ IMPAGADOS JUSTIFIC.)
(3)
  TOTAL IMPORT DE LES FIANCES DECLARADES /  TOTAL IMPORTE DE LAS FIANZAS DECLARADAS  (1 + 2 - 3)
(4)

 
 
C
  TOTAL IMPORT DE LES FIANCES DECLARADES / TOTAL IMPORTE DE LAS FIANZAS DECLARADAS
(4)
  IMPORT DE LES FIANCES INCLOSES EN L'ÚLTIMA DECLARACIÓ / IMPORTE DE LAS FIANZAS INCLUIDAS EN LA ÚLTIMA DECLARACIÓN
(1)
DIFERÈNCIA EN:        MÉS / MÁS                 (2 - 3)
(5)
DIFERENCIA EN:     MENYS / MENOS       (3 - 2)
  PER A RECTIFICAR ERRORS DE LIQUIDACIONS ANTERIORS ES: AUGMENTEN / AUMENTAN
 
 PARA RECTIFICAR ERRORES DE LIQUIDACIONES ANTERIORES SE: DISMINUÏXEN / DISMINUYEN
90 PER 100 DE LA DIFERÈNCIA / 90 POR 100 DE LA DIFERENCIA  [90% DE (5)]
 
  RECÀRREC DEL / RECARGO DEL
 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (A INGRESSAR) / LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (A INGRESAR)
 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA (A TORNAR) / LIQUIDACIÓN DEFINITIVA (A DEVOLVER)
 

 
 
D
 
  FORMA DE INGRÉS: BANKIA, G.V.C. HISENDA FIANCES URB. CONCERTS - CCC: 2038 8814 62 6400000643 - PINTOR SOROLLA, 8 VALÈNCIA D
  FORMA DE INGRESO: BANKIA, G.V.C. HISENDA FIANCES URB. CONCIERTOS - CCC: 2038 8814 62 6400000643 - PINTOR SOROLLA, 8 VALENCIA
 
 
  
E
  TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA / TRANSFERENCIA BANCARIA
 
  TITULAR DEL COMPTE / TITULAR DE LA CUENTA
 
  ENTITAT FINANCERA I SUCURSAL / ENTIDAD FINANCIERA Y SUCURSAL
 
 
(Ompliu començant per l'esquerra, deixant en blanc els espais que no necessiteu/ Rellénese comenzando por la izquierda, dejando en blanco los espacios que no se necesiten)
  PAÍS - ESTAT DEL COMPTE / PAÍS - ESTADO DE LA CUENTA
 
 
(Ompliu començant per l'esquerra, deixant en blanc els espais que no necessiteu/ Rellénese comenzando por la izquierda, dejando en blanco los espacios que no se necesiten)

 
 
F
 
 
 
     
 
 
 
 
 TITULAR DEL CONCERT / EL TITULAR DEL CONCIERTO

 

 
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datos (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: atv.gva.es/pd
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOLIQUIDACIÓ FIANCES PER ARRENDAMENTS URBANS EN
RÈGIM DE CONCERT
DECRET 333/1995, DE 3 DE NOVEMBRE (DOGV núm. 2.622 DE 9/11/95)
 
MODEL
MODELO
   
 805
 
AUTOLIQUIDACIÓN FIANZAS POR ARRENDAMIENTOS
URBANOS EN RÉGIMEN DE CONCIERTO
DECRETO 333/1995, DE 3 DE NOVIEMBRE (D.O.G.V. Nº 2.622 DE 9/11/95)
 


 
  RELACIÓ DE FINQUES, AMB DETALL DE LES FIANCES
  RELACIÓN DE FINCAS, CON DETALLE DE LAS FIANZAS
  CONCERT NÚMERO /  CONCIERTO NÚMERO
 
  EXERCICI ECONÒMIC / EJERCICIO ECONÓMICO
 
  
FINQUES
FINCAS
ALTES
ALTAS
BAIXES
BAJAS
FIANCES DECLARADES
FIANZAS DECLARADAS

  
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datos (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: atv.gva.es/pd