ACTUALITZACIÓ DE LA FIANÇA PER ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES
 
MODEL
MODELO
 
807
 
ACTUALIZACIÓN DE LA FIANZA POR ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

 
CODI TERRITORIAL / CÓDIGO TERRITORIAL
E
H
 
4
6
 
3
9
 

 
EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ
GENERAL DE TRIBUTS
   1    NÚMERO D'ACTUALITZACIÓ DE LA FIANÇA / NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE LA FIANZA
 
 
 

EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRIBUTOS

 
 
Emplenar espais en blanc exclusivament / Rellenar espacios en blanco exclusivamente
 

 
A
  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10  LLETRA / LETRA
 
 11    ESC.
  
 12    PIS / PISO
 
  13    PTA.
 

 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18    CP
 
  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX
   

 
 
B
  33    NIF
 
  34    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  35    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  36    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  37    NÚM.
 
 38  LLETRA / LETRA
 
 39    ESC.
  
 40    PIS / PISO
 
  41    PTA.
 

 44    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  45    PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 46    CP
 
  42    TELÈFON / TELÉFONO
 
  43    FAX
   

 
 
C
  50    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  51    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  52    NÚM.
 
 53  LLETRA / LETRA
 
 54    ESC.
 
 55    PIS / PISO
 
  56    PTA.
 

 59    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  60    PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 61    CP
 

 62    DATA CONTRACTE / FECHA CONTRATO
 
 
 63    REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL
 
 
 
 64    DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA ACTUALIZACIÓN
 
 
 65    NÚMERO DE FIANÇA / NÚMERO DE FIANZA
 
 
 
 66
 
      ARRENDAMENT DE VIVENDA / ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 67     IMPORT / IMPORTE ......................................................
 
 
 
      ARRENDAMENT DE LOCAL / ARRENDAMIENTO DE LOCAL
 68     RECÀRREC / RECARGO  ..............................................
 
 
 
      ARRENDAMENT D'INDÚSTRIA / ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA
 69     TOTAL  .........................................................................
 

 
 
D
EL PRESENTADOR O ARRENDADOR 
  
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO

   
E
 93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
  94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
  95  IMPORT INGRÉS / IMPORTE INGRESO 
 
 
 
 
 
   
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).