ACTUALITZACIÓ DE LA FIANÇA PER ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES
 
MODEL
MODELO
 
807
 
ACTUALIZACIÓN DE LA FIANZA POR ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

 
CODI TERRITORIAL / CÓDIGO TERRITORIAL
E
H
 
4
6
 
3
9
 

 
EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ
GENERAL DE TRIBUTS
   1    NÚMERO D'ACTUALITZACIÓ DE LA FIANÇA / NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE LA FIANZA
 
 
 

EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRIBUTOS

 
 
Emplenar espais en blanc exclusivament / Rellenar espacios en blanco exclusivamente
 

 
A
  5    NIF
 
  6    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  7    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  8    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  9    NÚM.
 
 10  LLETRA / LETRA
 
 11    ESC.
  
 12    PIS / PISO
 
  13    PTA.
 

 16    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  17   PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 18    CP
 
  14    TELÈFON / TELÉFONO
 
  15    FAX
   

 
 
B
  33    NIF
 
  34    COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
 

  35    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  36    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  37    NÚM.
 
 38  LLETRA / LETRA
 
 39    ESC.
  
 40    PIS / PISO
 
  41    PTA.
 

 44    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  45    PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 46    CP
 
  42    TELÈFON / TELÉFONO
 
  43    FAX
   

 
 
C
  50    C. -PL. -AV. / CL. -PL. -AV.
 
  51    NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
 
  52    NÚM.
 
 53  LLETRA / LETRA
 
 54    ESC.
 
 55    PIS / PISO
 
  56    PTA.
 

 59    MUNICIPI / MUNICIPIO
 
  60    PROVÍNCIA / PROVINCIA
 
 61    CP
 

 62    DATA CONTRACTE / FECHA CONTRATO
 
 
 63    REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL
 
 
 
 64    DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA ACTUALIZACIÓN
 
 
 65    NÚMERO DE FIANÇA / NÚMERO DE FIANZA
 
 
 
 66
 
      ARRENDAMENT DE VIVENDA / ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 67     IMPORT / IMPORTE ......................................................
 
 
 
      ARRENDAMENT DE LOCAL / ARRENDAMIENTO DE LOCAL
 68     RECÀRREC / RECARGO  ..............................................
 
 
 
      ARRENDAMENT D'INDÚSTRIA / ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA
 69     TOTAL  .........................................................................
 

 
 
D
EL PRESENTADOR O ARRENDADOR 
  
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO

   
E
 93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
  94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO
  95  IMPORT INGRÉS / IMPORTE INGRESO 
 
 
 
 
 
   
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos dpd@gva.es o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en: atv.gva.es/pd