AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ DAVANT L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA EN EL
  PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ I EN EL SANCIONADOR QUE PUGA SERIVAR-SE DEL MATEIX.
 
 
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y EN EL SANCIONADOR QUE PUEDA DERIVARSE DEL MISMO.
 


 
 
 

 
 
 
   A   
PERSONA FÍSICA
PERSONA FÍSICA
     NIF
    
     COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

 

 
   B   
PERSONA FÍSICA
PERSONA FÍSICA
     NIF
    
     COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

 

 
   C   
PERSONA JURÍDICA
PERSONA JURÍDICA
     CIF
    
     RAÓ SOCIAL / RAZÖN SOCIAL
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

     COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL / APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (1)
    
     NIF REP.LEGAL / NIF REP.LEGAL
    

     DOMICILI DEL REPRESENTANT LEGAL / ADOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
    

 

 
   D   
DOMICILI PER A NOTIFICACIONS
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
     NIF
    
     COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

 

 
 
 

 
 
 
   E   
 
   LA REPRESENTACIÓ S'ATORGA PER A: / LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA:
 

     PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ I SANCIONADOR QUE PUGA DERIVAR-SE DEL MATEIX / PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y SANCIONADOR
      QUE PUEDA DERIVARSE DEL MISMO
    
     REFERÈNCIA EXPEDIENT / REFERENCIA EXPEDIENTE (3)
    

     SERVICIO O SECCIÓ QUE TRAMITA / SERVICIO O SECCIÓN QUE TRAMITA
   
     DATA COMUNICACIÓ O REQUERIMENT / FECHA COMUNICACIÓN O REQUERIMIENTO
    

 
Amb relació als conceptes i períodes del procediment de comprovació i investigació iniciat/ampliat en la data anterior, així com en els procediments sancionadors ulteriors que, si és el cas, puguen iniciar-se, podrà exercitar les facultats següents: facilitar la pràctica de la comprovació i investigació inspectora, aportar quantes dades i documents se sol·liciten o s'interessen, rebre comunicacions, formular peticions, presentar qualsevol classe d'escrits o al·legacions relacionats amb les actuacions inspectores i la instruccció dels procediments sancionadors que puguen iniciar-se, manifestar la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents en el corresponent tràmit d'audiència o renunciar a altres drets, així com firmar totes les diligències que estenga la Inspecció, subscriure les actes de conformitat, disconformitat o amb acord, que es propose la regularització de la situació tributària del representat o es declare correcta la mateixa i les propostes de resolució que resulten dels procediments sancionadors mencionats, renunciar a la tramitació separada del procediment sancionador respecte del procediment d'inspecció i, en general, realitzar totes les actuacions que corresponguen al/s representat/s en el curs de tal/s procediment/s.
 
Con relación a los conceptos y periodos del procedimiento de comprobación e investigación iniciado/ampliado, así como en los procedimientos sancionadores ulteriores que, en su caso, puedan iniciarse, podrá ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica de la comprobación e investigación inspectora, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen; recibir comunicaciones, formular peticiones, presentar toda clase de escritos o alegaciones relacionadas con las actuaciones inspectoras y la instrucción de los procedimientos sancionadores que puedan iniciarse; manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o renunciar a otros derechos; así como firmar cuantas diligencias extienda la Inspección, suscribir las actas de conformidad, disconformidad o con acuerdo, en que se proponga la regularización de la situación tributaria del representado o se declare correcta la misma y las propuestas de resolución que resulten de los procedimientos sancionadores mencionados, renunciar a la tramitación separada del procedimiento sancionador respecto del procedimiento de inspección y, en general, realizar cuantas actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dicho/s procedimiento/s.
 

 

 
 
 

 
 
 
   F   
    DIA                                MES                                                         ANY
    DIA                                MES                                                         AÑO
    DIA                                MES                                                         ANY
    DIA                                MES                                                         AÑO

   EL/S  REPRESENTAT/S / EL/LOS REPRESENTADO/S (2)
 
 
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO:
   EL REPRESENTANT / EL REPRESENTANTE
 
 
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO:

Amb la firma del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l'autenticitat de la firma del/dels otorgant/s, així com de la/les còpia/es del seu DNI que s'adjunten a este/estos document/s.
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma firma del/de los otorgante/s, así como de la/s copia/s del DNI del/de los mismo/s que acompaña/n a este/estos documento/s.

 

 
 
 
 

 
 
 (1) CAL APORTAR DOCUMENT JUSTIFICATIU D'EIXA RELACIÓ I SIGNAR EN L'APARTAT DEL REPRESENTAT. / APÓRTESE DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE ESA RELACIÓN Y FIRME EN EL APARTADO DEL REPRESENTADO.
(2) SI EL REPRESENTAT ÉS UNA PERSONA JURÍDICA TAMBÉ HA DE FIGURAR EL SEGELL DE L'ENTITAT. / SI EL REPRENTADO ES UNA PERSONA JRÍDICA TAMBIÉN HA DE FIGURAR EL SELLO DE LA ENTIDAD.
(3) LA REPRESENTACIÓ INVOCADA NOMÉS ES CONSIDERARÀ VÀLIDAMENT CONSTITUÏDA QUAN LES DADES D'ESTA CASELLA COINCIDISQUEN AMB ELS DE LA COMUNICACIÓ D'INICI DE LES ACTUACIONS INSPECTORES. / LA REPRESENTACIÓN INVOCADA SOLO SE CONSIDERARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA CUANDO LOS DATOS DE ESTA CASILLA COINCIDAN CON LOS DE LA COMUNICACIÓN DE INICIO DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS.
 
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd