AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ DAVANT L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
PER A PROCEDIMENTS TRIBUTARIS INICIATS A SOL·LICITUD DEL OBLIGATS TRIBUTARIS
 
 
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PARA PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS INICIADOS A SOLICITUD DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS
 


 
 

 
 
 
   A   
PERSONA FÍSICA
PERSONA FÍSICA
     NIF
    
     COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

 

 
   B   
PERSONA FÍSICA
PERSONA FÍSICA
     NIF
    
     COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

 

 
   C   
PERSONA JURÍDICA
PERSONA JURÍDICA
     CIF
    
     RAÓ SOCIAL / RAZÖN SOCIAL
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

     COGNOMS I NOM DEL REPRESENTANT LEGAL / APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (1)
    
     NIF REP.LEGAL / NIF REP.LEGAL
    

     DOMICILI DEL REPRESENTANT LEGAL / ADOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL
    

 

 
   D   
DOMICILI PER A NOTIFICACIONS
DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES
     NIF
    
     COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
    

     C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
   
     NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
    
     NÚM.
    
     LLETRA/ LETRA
    
     ESC.
    
     PIS/ PISO
    
     PTA.
   
     CP
   

     MUNICIPI / MUNICIPIO
   
     PROVÍNCIA/ PROVINCIA
   
     TELÈFON / TELÉFONO
   
     TEL.MÒBIL / TF.MÓVIL
   
     FAX
   
     C.ELECTRÒNIC / C.ELECTRÓNICO
   

 

 
 
 

 
 
 
   E   
 
   LA REPRESENTACIÓ S'ATORGA PER A: / LA REPRESENTACIÓN SE OTORGA PARA:
 

     PROCEDIMENT-RECURS / PROCEDIMIENTO-RECURSO
    
     REFERÈNCIA EXPEDIENT / REFERENCIA EXPEDIENTE
    

     SERVICIO O SECCIÓ QUE TRAMITA / SERVICIO O SECCIÓN QUE TRAMITA
   
     DATA DE LA SOL·LICITUD O INTERPOSICIÓ / FECHA DE LA SOLICITUD O INTERPOSICIÓN
    

 
En relació amb el dit procediment o recurs podrà exercitar les facultats següents: facilitar la pràctica de totes les actuacions que siguen precises per a la instrucció de l'expedient; aportar totes les dades i documents que se sol·liciten o s'interessen; rebre tot tipus de comunicacions, formular peticions i sol·licituds; presentar qualsevol classe d'escrits o al·legacions; manifestar la decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents en el corresponent tràmit d'audiència o al.legacions o renunciar a altres drets, subscriure les diligències i altres documents que s'estenguen per l'òrgan competent; i, en general, realitzar en el seu nom totes aquelles actuacions que corresponguen al/als representat/s en el curs del dit procediment.
 
Con relación a dicho procedimiento o recurso podrá ejercitar las siguientes facultades: facilitar la práctica de cuantas actuaciones sean precisas para la instrucción del expediente, aportar cuantos datos y documentos se soliciten o se interesen, recibir todo tipo de comunicaciones, formular peticiones y solicitudes; presentar escritos y alegaciones; manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos en el correspondiente trámite de audiencia o alegaciones o renunciar a otros derechos, suscribir diligencias y otros documentos que se extiendan por el órgano competente; y, en general, realizar en su nombre cuantas actuaciones correspondan al/a los representado/s en el curso de dicho procedimiento
 

 

 
 
 

 
 
 
   F   
    DIA                                MES                                                         ANY
    DIA                                MES                                                         AÑO
    DIA                                MES                                                         ANY
    DIA                                MES                                                         AÑO

   EL/S  REPRESENTAT/S / EL/LOS REPRESENTADO/S (2)
 
 
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO:
   EL REPRESENTANT / EL REPRESENTANTE
 
 
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO:

Amb la firma del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l'autenticitat de la firma del/dels otorgant/s, així com de la/les còpia/es del seu DNI que s'adjunten a este/estos document/s.
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la firma firma del/de los otorgante/s, así como de la/s copia/s del DNI del/de los mismo/s que acompaña/n a este/estos documento/s.

 

 
 
 
 

 
 
(1) CAL APORTAR DOCUMENT JUSTIFICATIU D'EIXA RELACIÓ I SIGNAR EN L'APARTAT DEL REPRESENTAT. / APÓRTESE DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE ESA RELACIÓN Y FIRME EN EL APARTADO DEL REPRESENTADO.
(2) SI EL REPRESENTAT ÉS UNA PERSONA JURÍDICA TAMBÉ HA DE FIGURAR EL SEGELL DE L'ENTITAT. / SI EL REPRENTADO ES UNA PERSONA JRÍDICA TAMBIÉN HA DE FIGURAR EL SELLO DE LA ENTIDAD.
 
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).