Espai per a segell o capçalera del professional / Espacio para sello o cabecera del profesional
 
 
 

 
 
AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA
PRESENTACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACIÓN PARA LA
PRESENTACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS
 
 


 
 

 
 
 
 
El Sr. / La Sra.   NIF/N.I.F.   amb domicili fiscal a (municipi) / con domicilio fiscal en (municipio) (via pública / vía pública)   núm. /  
 
El Sr. / La Sra. (cònjuge/cónyuge) (1)   NIF/N.I.F.   amb domicili fiscal a (municipi) / con domicilio fiscal en (municipio)  (via pública / vía pública)   núm. /  
 
L'entitat (raó social) / La entidad (razón social).   NIF/N.I.F.   amb domicili fiscal a (municipi) / con domicilio fiscal en (municipio)  (via pública)/(vía pública)   núm./    i en el seu nom el Sr. / la Sra. / i en su nombre el Sr./ la Sra.   com a representant legal segons el document justificatiu que s'adjunta / como representante legal según el documento justificativo que se adjunta, amb NIF / con N.I.F. , i domicili fiscal en (municipi) / i domicilio fiscal en (municipio)   (via pública / vía pública)   núm. /  
 
 
   ATORGA / ATORGUEN LA SEUA REPRESENTACIÓ A // OTORGA / OTORGAN SU REPRESENTACIÓN A
 
 
Sr. / Sra.   NIF / N.I.F. , com a firmant o adherit al conveni de col·laboració entre la Agència Tributària Valenciana, ISTEC, SAU  i / como firmante o adherido al convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana, ISTEC, SAU  y   per a presentar per via telemàtica la declaració o comunicació tributària corresponent a l'impost (2) / para presentar por vía telemática la declaración o comunicación tributaria correspondiente al impuesto  (2)   en l'exercici / en el ejercicio  
 
La present autorització se circumscriu a la mencionada presentació per via telemàtica sense que conferisca al presentador la condició de representant per a intervenir en altres actes o per a rebre tot tipus de comunicacions de l'Administració Tributària en nom del subjecte passiu o interessat, fins i tot quan estes siguen conseqüència del document presentat.
 
La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía telemática sin que confiera al presentador la condición de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración Tributaria en nombre del sujeto pasivo o interesado, incluso cuando éstas sean consecuencia del documento presentado.
 
Així mateix l'atorgant/els atorgants autoritzen que les seues dades personals siguen tractades de manera automatitzada als exclusius efectes de la presentació de la declaració o comunicació per mitjans telemàtics.
 
Así mismo el otorgante/los otorgantes autorizan que sus datos personales sean tratados de manera automatizada a los exclusivos efectos de la presentación de la declaración o comunicación por medios telemáticos.
 
 
   ACCEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ // ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN
 
 
Amb la firma del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l'autenticitat de la firma de l'atorgant o dels atorgants, així com de la còpia del DNI (3) d'estos que adjunten els documents. Només s'acreditarà esta representació davant l'Administració Tributària quan esta ho inste al representant.
 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida i responde de la autenticidad de la firma del otorgante o de los otorgantes, así como de la copia del D.N.I. (3) de éstos que adjunten los documentos. Sólo se acreditará esta representación ante la Administración Tributaria cuando ésta lo inste al representante.
 
 
   NORMES APLICABLES // NORMAS APLICABLES
 
 
Llei General Tributària  (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària). Representació: article 46.
Ley General Tributaria  (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). Representación: artículo 46.
 
Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  (Llei 39/2015). Representació: article 5.
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  (Ley 39/2015). Representación: artículo 5.
 
Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals  (Llei orgànica 3/2018). Transparència i informació a l'afectat: Article 11
Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  (Ley Orgánica 3/2018). Transparencia e información al afectado: Artículo 11
 
Annex II de l'Orde de 21 de novembre de 2003,  de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana.
Anexo II de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana.
 
 
   DATES I FIRMES // FECHAS Y FIRMAS
 
 
     DIA      MES    ANY
     DIA      MES    AÑO
 
 
     DIA      MES    ANY
     DIA      MES    AÑO
 
 
   L'ATORGANT / ELS ATORGANTS (4)
   EL OTORGANTE / LOS OTORGANTES
 
 
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO:
 
   EL REPRESENTANT (4)
   EL REPRESENTANTE
 
 
 
 
 
   FIRMAT / FIRMADO:


 
(1) En cas de matrimonis que tributen conjuntament, ambdós cònjuges hauran de conferir la seua representació / En caso de matrimonios que tributan conjuntamente, ambos cónyuges deberán conferir su representación.
(2) Mencioneu l'impost al qual fe referència la presentació telemàtica (ITPAJD, ISD, ...)  / Mencionáis el impuesto al que hace referencia la presentación telemática (ITPAJD, ISD, ...).
(3) DNI o document equivalent d'identificació d'estrangers  / DNI o documento equivalente de identificación de extranjeros.
(4) Si és persona jurídica haurà de figurar també el segell de l'entitat / Si es persona jurídica deberá figurar también el sello de la entidad.
  
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Agencia Tributaria Valenciana, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Agencia Tributaria Valenciana. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la Delegación de Protección de Datoss (dpd@gva.es) o la autoridad de control en materia de protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos y sobre el ejercicio de derechos en:  atv.gva.es/pd
De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per l'Agència Tributària Valenciana, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, presentant un escrit en el registre d'entrada de l'Agència Tributària Valenciana. Així mateix, podrà presentar reclamació, si és el cas, davant de la Delegació Protecció de Dades (dpd@gva.es) o l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades i l'exercici dels drets en: atv.gva.es/pd